Alt det med småt...

1. Generelt:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Priser:
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Vi forbeholder os ret til at foretage prisændringer i henhold til gældende markedspriser, uden yderlige forudgående varsel.

3. Betaling:
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag.  Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Vi er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden. Rykkergebyret er på kr. 100,-

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Korshøj, som ikke er skriftligt anerkendt af Korshøj og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til Korshøj som om levering var sket til aftalt tid. Vi kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforbehold
Vi forbeholder os ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering:
Levering af standardvarer fra vores grundsortiment sker fra dag til dag, enten fra vores adresse eller fra underleverandør. Alle ordre under kr. 500,- ekskl. moms tillægges fragtgebyr. Ordre over kr. 500,- ekskl. moms leveres fragtfrit i Danmark*, - dog med visse undtagelser, såfremt følgende overskrides:

1. Maks. størrelse: 2 x højde + 2 x bredde + længde = mals. 300 cm.

2. Længde på vare maks. 200 cm.

3. Maksimale vægt: 30 kg.

*Møbler faktureres kunden efter faktiske vægt, og hvert møbel har derfor individuelle forsendelsesomkostninger, alt efter hvilket produkt du køber. Samtidig er den fragtfri grænse ikke gældende ved køb af møbler.

Større volumen produkter eller tunge varer leveres kun til nærmeste fortov eller rampe, uanset fakturabeløb. Opbæring  og montering kan dog ske mod et tillæg.

Ønskes opbæring eller montering, ring til vores kundeservice på tlf. 7564 2700 eller send en mail til korshoej@korshoej.dk og få en pris.

Leveringstiden er fastsat efter vores bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved ordreafgivelse. Vi kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe os på rettidig levering.

Korshøj Kontor Center leverer som udgangspunkt kun i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland).

6. Bestillingsfejl:
I tilfælde af bestillingsfejl kan returnering af varer /annullering af ordrer kun ske ved forudgående aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Skaffevarer kan ikke annulleres og tages ikke retur. 

Vi forbeholder os ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer, at foretage et returneringsgebyr på 10% af fakturaværdien, dog min. kr. 150,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

7. Produktinformation:
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Korshøj.

8. Produktændringer
Vi forbeholder os ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

9. Immaterielle rettigheder:
Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og vi er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

10. Mangler og reklamation:
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give os besked herom. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Vi kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage en omlevering.

Forandringer eller indgreb i det købte uden vores skriftlige samtykke fritager Korshøj for enhver forpligtelse. Såfremt vi anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til Korshøj i original emballage. 

Vi forbeholder os retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt vi har påtaget os at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.

Vi forbeholder os retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis vi finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil vi foretage en evt. ombytning / kreditering.

Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal som er modtaget retur.

11. Fortrydelsesret ved forbrugerkøb:
Ved forbrugerkøb af varer via vores webshop, gives der 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage, tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varens værdi skønsmæssigt af Korshøj ud fra en mulig salgsværdi. I forbindelse med ibrugtagning af varer som f.eks. DVD-medier, tonere mv. hvor der eksempelvis brydes en digital eller en fysisk plombering vil dette oftest medføre en forringelse af salgsværdien, hvorfor kunden ud fra en konkret vurdering foretaget af Korshøj vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til værdiforringelsen.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage. Manglende original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor det ud fra en vurdering foretaget af Korshøj, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende original emballage m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren. 

Vi returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.


Der er to måder hvorpå du kan returnere varen:
1. Du kan nægte at modtage varen fra Post Danmark eller anden Fragtmand. I denne sammenhæng beder vi dig om, at gøre opmærksom på at de straks skal returnere varen til os.
2. Du kan modtage varen fra Post Danmark eller anden Fragtmand og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Korshøj. I denne sammenhæng beder vi dig vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede vare/r er købt hos Korshøj

Retur adresse er følgende:
Korshøj Kontor Center A/S 
Torstedalle 2e
8700 Horsens

Mærk pakken Fortrydelsesret og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Korshøj. Tilbagebetalingen vil ske via Bank Overførsel Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Vi anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Korshøj. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Korshøj.

12. Ansvarsbegrænsning:
Et erstatningskrav overfor Korshøj kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. Vores erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og vi hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Vi er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

Korshøj er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort vores opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

13. Produktansvar:
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: Vi er kun ansvarlig for skade forårsaget af en Korshøj ansat leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse.

14. Transport af rettigheder og pligter:
Korshøj er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

15. Tvister:
Enhver tvist mellem Korshøj Kontor Center og køber skal afgøres efter dansk ret med Horsens Byret/Vestre Landsret som værneting

 

Alt til kontoret - nemt & lokalt

Vi bruger cookies!

Cookies er nødvendige for at få Korshøj Kontor Center A/S til at fungere, samt vi bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker videre på https://www.korshoej.dk/, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere>>