Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Korshøj Kontor Center A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Indehaver Jens Peter Dideriksen

Adresse: Torstedalle 2e, 8700 Horsens

CVR: 28844208

Telefonnr.: +45 75642700

Mail: jpd@korshoej.dk

Websites: www.korshoej.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata - Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

 De data, vi anvender, omfatter:

 • Almindelige persondata
 • Virksomhedsdata
 • Transaktionsdata

 Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker, når vi har brug for at:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
 • Administration af din relation til os
 • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies - Cookies, formål og relevans

Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website, som kunden beder om, og som er undtaget for krav om samtykke.

Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

Dine rettigheder - Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Persondatapolitik for rekruttering

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Korshøj Kontor Center A/S er det vigtigt at gøre dig bekendt med Korshøj Kontor Center A/S politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

Korshøj Kontor Center A/S behandling af personoplysninger

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Personoplysningerne indsamles og opbevares af Korshøj Kontor Center A/S. Korshøj Kontor Center A/S behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

Kontaktinformationer

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og Korshøj Kontor Center A/S håndtering af personoplysninger.

Søger du uopfordret, bedes du sende din ansøgning til ;jpd@korshoej.dk

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. Korshoej Kontor Center A/S kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Indhentning af referencer

Da vi hos Korshøj Kontor Center A/S har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job hos os, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke.

Følsomme oplysninger

Korshøj Kontor Center A/S indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

Opbevaring af personoplysninger

Korshøj Kontor Center A/S opbevarer oplysninger om jobansøgere indtil stillingen er besat.

Korshøj Kontor Center A/S opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil vi har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil vi har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes hos Korshøj Kontor Center A/S, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold. Søger du uopfordret opbevarer Korshøj Kontor Center A/S din ansøgning i 6 måneder, hvorefter den slettes.

Rettigheder

I forbindelse med Korshøj Kontor Center A/S behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
 • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
 • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
 • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
 • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk
 • E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).

Særligt for hjemmesiden

www.korshoej.dk anvender cookies – små tekstfiler der lægges på din maskine for at hjælpe os med at give dig en bedre oplevelse når du besøger os.

Generelt bruges cookies til at genkende dig når du besøger os igen og kan hjælpe med fx. at huske indholdet i en indkøbskurv og levere helt anonyme data til 3. parts applikationer som Google Analytics.

Cookies vil gøre din browsing oplevelse bedre. Såfremt du ikke ønsker at modtage cookies kan du slå dem fra. Den mest effektive måde at gøre dette, er at slå cookies fra i din browser.

Du kan læse mere om den danske lovgivning om cookies hos Erhvervsstyrelsen.

Særligt for kontoret mm.

Hos Korshøj Kontor Center A/S er vi opmærksomme på, at der ikke lægger papirer med personfølsomme data frit tilgængelig på kontoret.

Papirer med personfølsomme data opbevares i aflåst skab.

Der er kode på alle Korshøj Kontor Center A/S computere og mobile enheder. Enhederne låses automatisk, når de ikke bruges. Der er virusprogram på alle computere.

Såfremt Korshøj Kontor Center A/S bliver udsat for tyveri af personfølsomme data, oplyses det inden for 72 timer til Datatilsynet. Hvis bruddet er kritisk informerer vi de berørte personer.

Korshøj Kontor Center har indgået databehandleraftale med eksterne leverandører, der opbevarer personfølsomme oplysninger om Korshøj Kontor Center A/S kunder.

Korshøj Kontor Center A/S bruger værktøjerne Office 365 mail, Microsoft Dynamics Navision.  Adgang er beskyttet med kode.

Korshøj Kontor Center A/S udsender nyhedsbrev. Modtagerne har sagt ja, og det er let at framelde sig.

Oplysninger om Korshøj Kontor Center A/S kunder opbevares i Microsoft Dynamics NAV.

Det vurderes hvert halve år – 1. februar og 1. juli – om det er relevant at bevare kunden i Microsoft Dynamics NAV. Korshøj Kontor Center A/S kunder køber ydelser i meget forskellige intervaller, hvorfor det giver mening at opbevare kunderelationen længe.

Som kunde kan du altid bede om at få oplyst om, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan naturligvis blive slettet, hvis kundeforholdet er ophørt.

Alt til kontoret - nemt & lokalt

Vi bruger cookies!

Cookies er nødvendige for at få Korshøj Kontor Center A/S til at fungere, samt vi bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker videre på https://www.korshoej.dk/, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere>>